محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان عجب شیر

دانلود شيپ فايل مرز شهرستان ری فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 14 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان ریدر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان ایذه فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 16 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان ایذهدر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان ایجرود فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 12 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان ایجروددر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان بهبهان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 14 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان بهبهاندر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان شمیرانات فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 10 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان شمیراناتدر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان شهریار فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 11 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان شهریاردر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان خدابنده فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 19 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان خدابندهدر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان هندیجان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان هندیجاندر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان آزادگان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 13 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان آزادگاندر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان بجنورد فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 26 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان بجنورددر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان دنا فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 15 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان دنادر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان ورامین فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 13 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان ورامیندر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان رباط کریم فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 8 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان رباط کریمدر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان بروجرد فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 13 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان بروجرددر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان پاوه فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 12 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان پاوهدر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان خرم آباد فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 27 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان خرم آباددر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان دورود فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 12 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان دوروددر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان ا فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 11 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان ادر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان کرمانشاه فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 22 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان کرمانشاهدر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان صحنه فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 14 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان صحنهدر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان گچساران فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 15 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان گچساراندر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان بندر ماهشهر فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 13 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان بندر ماهشهردر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان باغملک فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 15 کیلوبایت قیمت: 4300 تومان
شيپ فايل مرز شهرستان باغملک. این فايل در محیط نرم افزار GIS قابل استفاده و قابل ویرایش می باشد.در جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان ثلاث باباجانی فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 12 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان ثلاث باباجانیدر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان بیرجند فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 40 کیلوبایت قیمت: 4300 تومان
شيپ فايل مرز شهرستان بیرجنددر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان دزفول فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 23 کیلوبایت قیمت: 4300 تومان
شيپ فايل مرز شهرستان دزفولدر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان تهران فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 12 کیلوبایت قیمت: 4300 تومان
شيپ فايل مرز شهرستان تهراندر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان مانه و سملقان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 19 کیلوبایت قیمت: 4300 تومان
شيپ فايل مرز شهرستان مانه و سملقاندر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان نهبندان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 35 کیلوبایت قیمت: 4300 تومان
شيپ فايل مرز شهرستان نهبندان

در جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:
- نام شهرستان
- مرکز شهرستان
- مساحت شهرستان به کیلومتر
- محیط شهرستان به کیلومتر
- مساحت شهرستان به هکتار

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
شيپ فايل های شهرستان اراک بصورت کامل و جامع
کاربران گرامی، در این قسمت داده های GIS شهرستان اراک با کیفیت عالی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.در زیر قسمتهایی از متن فايل را مشاهده میکنید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
قیمت این مجموعه فقط و فقط ۱۵ هزار تومان هست که اگر این لایه ها رو تک تک خریداری نمایید نزدیک به ۶۰ هزار تومان هزینه باید پرداخت نمایید.
شيپ فايل شهرستان اراک به همراه لایه های مختل
موقعیت جغرافیائی:: شهرستان ملایر سرزمینی است بادره ها ودشت های وسیع محاط در میان کوها با مساحتی در حدود 132008کیلومتر مربع  که از شمال به شهرستان همدان، ازمغرب به شهرستان توسرکان  ونهاوند از جنوب به شهرستان بروجرد و از شرق به شهرستان اراک محدود میشود این شهرستان پیوند ناگسستنی  از نظر طبیعی و همچنین ودر پیوندی دیرینه وتاریخی از نظر مناسبات اجتماعی واقتصادی با استان مرکزی ولرستان دارد واز نظرجمعیتی اغلب آنها شهر نشین هستند
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان جم فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 11 کیلوبایت قیمت: 4300 تومان
توضیحات:
نقشه ی مرز شهرستان جم(واقع در استان بوشهر). این شيپ فايل در محیط نرم افزار GIS  قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.
در جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:
- نام شهرستان
- مرکز شهرستان
- مساحت شهرستان به کیلومتر
- محیط شهرستان به کیلومتر
- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان دیر فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 12 کیلوبایت قیمت: 4300 تومان
توضیحات:
نقشه ی مرز شهرستان دیر(واقع در استان بوشهر). این شيپ فايل در محیط نرم افزار GIS  قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.
در جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:
- نام شهرستان
- مرکز شهرستان
- مساحت شهرستان به کیلومتر
- محیط شهرستان به کیلومتر
- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان عجب شير فرمت فايل دانلودی: .zipفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 12 کیلوبایت قیمت: 4300 تومان
توضیحات:
نقشه ی مرز شهرستان عجب شير (واقع در استان آذربایجان شرقی). این شيپ فايل در محیط نرم افزار GIS  قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.
در جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:
- نام شهرستان
- مرکز شهرستان
- مساحت شهرستان به کیلومتر
- محیط شهرستان به کیلومتر
- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتا
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان فریدونشهر فرمت فايل دانلودی: .zipفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 14 کیلوبایت قیمت: 3300 تومان
توضیحات:
نقشه ی مرز شهرستان فریدونشهر. این شيپ فايل در محیط نرم افزار GIS  قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.
در جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:
- نام شهرستان
- مرکز شهرستان
- مساحت شهرستان به کیلومتر
- محیط شهرستان به کیلومتر
- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان نائین فرمت فايل دانلودی: .zipفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 31 کیلوبایت قیمت: 3300 تومان
توضیحات:
نقشه ی مرز شهرستان نائین. این شيپ فايل در محیط نرم افزار GIS  قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.
در جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:
- نام شهرستان
- مرکز شهرستان
- مساحت شهرستان به کیلومتر
- محیط شهرستان به کیلومتر
- مساحت شهرستان به هکتار
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تقریباً کسی این‌جا را نمی‌خواند. می‌خواهم ازین فرصت برای بروز دادن میزان غم و ناامیدی‌ام استفاده کنم. به سرتان زده‌ست که این صفحه را بخوانید؟ توصیه‌ی نمی‌کنم. همه‌مان به امید محتاجیم.امروز افسردگی‌ام را بروز دادم. حدس می‌زنم کار درستی بوده باشد. هرگز این کار را نکردم چون می‌ترسیدم از تکیه‌گاه دیگران بودن بیفتم. یا می‌ترسیدم نمک‌گیر لطف یک‌سری آشنایان شوم. رفتم و به چندنفر از دوستانم گفتم که حالم خیلی بدست. همه‌ی ترس‌هام را گفتم. ا
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی