محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

جواب کارکلاسی صفحه 62 کاروفناوری هفتم کشیدن شکل های ساده با ابزار نقشه کشی

کارکلاسي صفحه 62 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان 6 نقشه کشي
کار کلاسی: کشيدن شکل هاي ساده با استفاده از ابزار نقشه کشي
با استفاده از وسایل نقشه کشي بر روی کاغذ شطرنجی تمرین هاي صفحهٔ بعد را انجام دهید.
شکل صحیح ترسیم این طرح ها را در شکل هاي زیر مشاهده می کنید.
کارکلاسي صفحه 62 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان نقشه کشي
کار کلاسی: کشيدن شکل هاي ساده با استفاده از ابزار نقشه کشي
با استفاده از وسایل نقشه کشي بر روی کاغذ شطرنجی تمرین هاي صفحهٔ بعد را انجام دهید.
شکل صحیح ترسیم این طرح ها را در شکل هاي زیر مشاهده می کنید.
کارکلاسي صفحه 64-63
کتاب کاروفناوري پایه هفتم
پودمان نقشه کشي
کار کلاسی: کشيدن شکل هاي ساده با استفاده از ابزار نقشه کشي
با استفاده از وسایل نقشه کشي بر روی کاغذ شطرنجی تمرین هاي صفحهٔ بعد را انجام دهید.
جواب و فایل pdf این کارکلاسي را در ادامه مطلب ببینید
شکل صحیح ترسیم این طرح ها را در شکل هاي زیر مشاهده می کنید.مطالب مرتبط
دانلود فایل pdf این کارکلاسي
فایل تمرین ترسیم چند طرح ساده
کارهاي کلاسی کاروفناوري هفتم
فروشگاه آنلاین کاروفناوري

ب
کارکلاسي صفحه 58 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان نقشه کشي
کار کلاسی: بررسی و کاربرد چند نقشه
سوال :
نام چند شغل و نقشه هايی که در این مشاغل به کار برده می شوند بررسی کنید و در جدول  بنویسید.
جواب را در جدول زیر مشاهده می کنید.
کارکلاسي صفحه 102 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان پرورش و نگه داری گیاهان
کار کلاسی : هم اندیشی- آشنایی با وسایل کاشت
برای کاشت گیاه نیاز به وسایلی دارید که برخی از آ نها در جدول زیر نشان داده شده است. با هم اندیشی در گروه جاهاي خالی جدول را پر کنید.
جواب در ادامه مطلب
جواب این کارکلاسي را می توانید در تصویر زیر ملاحظه کنید.
دانش آموزان عزیز برای آشنایی بیشتر شما با وسایل و ابزار کشت دستی کشاورزی تصاویر دیگری نیز در ادامه قرار می گیرد که شما ر
کارکلاسي صفحه 102 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان پرورش و نگه داری گیاهان
کار کلاسی : هم اندیشی- آشنایی با وسایل کاشت
برای کاشت گیاه نیاز به وسایلی دارید که برخی از آ نها در جدول زیر نشان داده شده است. با هم اندیشی در گروه جاهاي خالی جدول را پر کنید.
جواب
جواب این کارکلاسي را می توانید در تصویر زیر ملاحظه کنید.
دانش آموزان عزیز برای آشنایی بیشتر شما با وسایل و ابزار کشت دستی کشاورزی تصاویر دیگری نیز در ادامه قرار می گیرد که شما را با ابزار کشت
کارکلاسي صفحه 29 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات
کار کلاسی - مرورگرهاي وب و ویژگی هاي آن ها
در گروه خود، مرورگرهاي صفحات وب رایج و ویژگی هاي آنها را بررسی کنید.
در جدول زیرجواب این کار کلاسی را مشاهده می نمایید.
کارکلاسي صفحه 33 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات
کار کلاسی : برای جمع آوری اطلاعات درباره آثارباستانی استان لرستان به ترتیب کلیدواژه هاي زیر را درموتور جستجو وارد کرده و جواب ها را با هم مقایسه کنید.
در پایان بررسی کنید کدام گزینه پاسخ هاي بهتری را ارائه می کند.
جواب کارکلاسي صفحه  86 کتاب کاروفناوري هشتم پودمان نگه داری از حیوانات اهلی
بررسی ابزار و وسایل مورد نیاز برای پرورش حیوانات:
نام و کاربرد ابزار زیر را در جای خالی بنویسید.
جواب
جواب این کارکلاسي را می توانید در تصویر زیر ملاحظه کنید
کارکلاسي صفحه 11 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان نوآوری وفناوری
نمونه هاي از محصولات فناوری طبیعی و مصنوعی
باران مصنوعی با بارورکردن ابرها

ساخت رادار از روی فناوری طبیعی مسیر یابی خفاش

ساخت تیر آهن هاي لانه زنبوری با الهام از شکل ساخت کندو

فروشگاه محصولات الکترونیکی کاروفناوري
کارکلاسي صفحه 26 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات
کار کلاسی - تعیین جزئیات اطلاعات (بارش مغزی) 
در گروه خود، جزئیات اطلاعات مورد نظر را تعیین کنید و در جدول زیر بنویسید.
با توجه به توضیحات صفحه ی 24 کتاب جدول را اینگونه یا با سلیقه ی خود حل کنید.
کتاب نقشه ذهن (ابزار فکری نامحدود که زندگی شما را دگرگون می کند)
نویسنده: تونی بازان
مترجم: عفت داودی
ناشر : بوکتاب
رقعی شومیز
88 صفحهکتاب نقشه ی ذهن » فرایند کشيدن یک نقشه ی ذهن را از ابتدا برای شما
توضیح می دهد. به این ترتیب متوجه خواهید شد که به چه چیزهايی می توانید
برسید و چقدر می توانید خلاق باشید و نقشه ی ذهن چقدر در زندگی روزانه ی
شما کاربرد خواهد داشت .نقشه ی ذهن به طرز شگفت انگیزی زندگی را به سمت
بهتر شدن سوق می دهد این که این ابزار چگ
کارکلاسي صفحه 26 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان 3 جستجو و جمع آوری اطلاعات
کار کلاسی - تعیین محدودیتهاي پرسش به روش بارش فکری
در گروه خود، محدودیتهاي این پرسش را تعیین کنید و در جدول بنویسید.
با توجه به توضیحات صفحه ی 24 کتاب جدول را اینگونه یا با سلیقه ی خود حل کنید.
کارکلاسي صفحه 68
کاروفناوري پایه هفتم پودمان نقشه کشي
کار کلاسی: تعیین سه نمای اجسام
با توجه به شکل زیر در جدول شمارهٔ نماهاي درست هر کدام از قطعات را مشخص کنید.
جواب در ادامه مطلب
جواب را در جدول زیر مشاهده می نمایید.

مطالب مرتبط
جزوه تمرینی ترسیم سه نما
کارهاي کلاسی کاروفناوري هفتم
فروشگاه آنلاین کاروفناوري

برای استفاده از سایر مطالب سایت به صفحه اصلی مراجعه نمایید.
کارکلاسي و هم اندیشی صفحه 139 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان خوراک
کار کلاسی : در جدول زیر برخی از مواد خوراکی سالم و ناسالم نشان داده شده است.
باهم اندیشی در گروه مواد سالم و ناسالم را شناسایی کنید.
جوابتوجه : مواد خوراکی کپک زده، به ویژه میوه ها و سبزی ها، نباید مصرف شوند.کپک هاي موجود در مواد خوراکی سم هايی ترشح می کنند که می تواند باعث سرطان شود. از آنجایی که این سم، به عمق مادۀ خوراکی نفوذ می کند، باید همۀ مادۀ خوراکی کپک زده دور ریخته
کارکلاسي صفحه 104 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان 9 پرورش و نگه داری گیاهان
کار کلاسی :چند روش برای زیاد کردن و کاشت گیاهان
سوال:
روش کاشت گیاهان انتخاب شده در جدول را در گروه بررسی کنید و برای هر کدام یک نمونه گیاه در جای خالی بنویسید.
جواب:
جواب این کار کلاسی در تصویر و جدول زیر درج شده است.
کارکلاسي صفحه 71 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان 6 نقشه کشي
کشيدن نقشۀ پروژه رحل قرآن
شکل زیر نقشه پروژهٔ رحل قرآن مربوط به پودمان کار با چوب است. این نقشه با مقیاس 1:3 ترسیم شده است. همان طورکه مشاهده می کنید، این نقشه با دو نمای رو به رو و جانبی همهٔ اندازه هاي مورد نیاز را نشان داده است و نیاز به نمای سوم نیست. شما نیز نقشهٔ این پروژه یا پروژهٔ انتخابی گروه خود را در کاغذ شطرنجی با مقیاس 1:2 ترسیم کنید. سپس اندازه گذاری کنید.
جواب :
همان طور که می
حل تمرین ریاضی پنجم فصل هفتم با جواب
ریاضی پنجم فصل هفتم با جواب در یک فایل ورد در 21 صفحه تهیه شده است  که امروز ما در سایت دانشکده ها در این پست برای کاربران عزیز و دوست داشتنی قرار خواهیم داد .که این نمونه فایل مناسب برای دانش آموزان دبیران و اولیای گرامی ، ما بطور نمونه قسمتی از متن فصل هفتم ریاضی 5 را در قسمت زیر برای کاربران قرار خواهیم داد.  این گام به گام ریاضی پنجم با جواب می توانید پاسخ تمامی فعالیت ها ی درسی را درون این کتاب دریافت کن
کار کلاسی صفحه 134 کتاب کاروفناوري هفتم پودمان پوشاک
بررسی پوشاک اقوام ایرانی
بررسی کنید، هر یک از تصاویر جدول نشان دهندهٔ پوشاک کدام یک از اقوام ایرانی است؟
جواب این کار کلاسی در 31 صفحه به صورت کتابچه تهیه شده که می توانید این جزوه که حاوی تصاویر کامل و با کیفیت اقوام ایرانی است را از ادامه مطلب دانلود نمایید
فرمت pdf
حجم 2 مگابایت
تعداد صفحه 31
دانلود کتابچه
فروشگاه محصولات الکترونیکی کاروفناوري
کارکلاسي صفحه 100- 99 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان پرورش و نگه داری گیاهان
کار کلاسی : بررسی ویژگی هاي چند گیاه برای پرورش
سوال :
با بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی یا پرسش از کشاورزان و باغبانان جاهاي خالی جدول زیر را کامل کنید.در ستون خالی سمت چپ ویژگی هاي یک گیاه در منطقۀ خود را بنویسید.
جواب 
جواب این کار کلاسی در تصویر زیر مشاهده می شود
پرسش صفحه 60 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان نقشه کشي
ویژگی هاي کاغذ مناسب نقشه کشي
سوال :کاغذ مناسب چه ویژگی هايی باید داشته باشد؟
جواب :
کاغذ مناسب نقشه کشي باید از نظر ماده ساخته شده آن مرغوب باشد
همچنین باید از نظر وزن - ضخامت - چگالی - دوام - ابعاد و مشخصات ظاهری دیگر مناسب باشد.
از ویژگی هاي دیگر می توان به مشخصات سطح کاغذ، مانند صاف بودن و یکدست بودن سطح کاغذ اشاره کرد.
این کاغذ باید بدون پرز و قابلیت مناسب پاک کنندگی را داشته باشد و نازک
کارکلاسي صفحه 54 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان کسب وکار
کار کلاسی: طرح کسب وکار
نمونه یک طرح کسب وکار
نام طرح : پرورش گل وگیاهان زینتی
هدف از ایجاد کسب وکار: ایجاد کار و به دست آوردن درآمدحلال از راه تولید و عرضۀ گل و گیاه زینتی در همه ی فصول سال
مزیت هاي رقابتی: با پرورش گیاهان بسیار زیبا و کم یاب سعی می کنیم که در کارمان بی رقیب باشیم و درآمد بسیار خوبی کسب کنیم
وضعیت بازار: مردم کشور عزیزم به گل ها و گیاهان زیبا و آپارتمانی علاقه زیادی دارن
کارکلاسي صفحه 71 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان 6 نقشه کشي
کشيدن نقشۀ پروژه رحل قرآن
شکل زیر نقشه پروژهٔ رحل قرآن مربوط به پودمان کار با چوب است. این نقشه با مقیاس 1:3 ترسیم شده است. همان طورکه مشاهده می کنید، این نقشه با دو نمای رو به رو و جانبی همهٔ اندازه هاي مورد نیاز را نشان داده است و نیاز به نمای سوم نیست. شما نیز نقشهٔ این پروژه یا پروژهٔ انتخابی گروه خود را در کاغذ شطرنجی با مقیاس 1:2 ترسیم کنید. سپس اندازه گذاری کنید.
جواب :
همان طور که می
کارکلاسي صفحه 8 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان نوآوری و خلافیت
کار کلاسی : طراحی و ساخت
دانش آموز گرامی شما با خلاقیت هر وسیله ای می توانید بسازید مثال زیر فقط یک نمونه است. حتما لازم نیست این پروژه را بسازید این یک نمونه است شما هر پروژه دیگری را هم می توانید بسازید و مراحل ساخت و کارکردش را در جدول تایپ کنید.
مثال :
گروه ما می خواهد وسیله ای بسازد که بتوانیم اجسام خطرناک را برداریم
برای این کار می توانیم از مواد و ابزاری مثل چسب، لوله نایل
کارکلاسي صفحه 134 کتاب
کاروفناوري هفتم پودمان پوشاک
بررسی پوشاک اقوام ایرانی
بررسی کنید، هر یک از تصاویر جدول نشان دهندهٔ پوشاک کدام یک از اقوام ایرانی است؟
جواب در ادامه مطلب
جواب این کار کلاسی در 31 صفحه به صورت کتابچه تهیه شده که می توانید این جزوه که حاوی تصاویر کامل و با کیفیت اقوام ایرانی است را از ادامه مطلب دانلود نمایید
فرمت pdf
حجم 2 مگابایت
تعداد صفحه 31
دانلود کتابچه

کارهاي کلاسی کاروفناوري هفتم
فروشگاه آنلاین کاروفناوري

برای اس
کارکلاسي صفحه 100- 99
کتاب کاروفناوري پایه هفتم
پودمان پرورش و نگه داری گیاهان
بررسی ویژگی هاي چند گیاه برای پرورش
سوال :
با بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی یا پرسش از کشاورزان و باغبانان جاهاي خالی جدول زیر را کامل کنید.در ستون خالی سمت چپ ویژگی هاي یک گیاه در منطقۀ خود را بنویسید.
جواب در ادامه مطلب
جواب این کارکلاسي در تصویر زیر مشاهده می شود

مطالب مرتبط
کارهاي کلاسی کاروفناوري هفتم
فروشگاه آنلاین کاروفناوري

برای استفاده از سایر مطا
کارکلاسي صفحه 19 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاثیرات استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات در زندگی
درگروه خود جدول زیر را کامل کنید.


ردیف

ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات

تاثیرات استفاده از این ابزار در زندگی


1

رایانه – لپ تاپ – تبلت

افزایش سرعت ودقت درکارهاي مختلف


2

تلفن همراه

ارتباط راحت وسریع در هر مکان


3

خود پرداز بانک

خدمات بانکی آسان وسریع


4

اینترنت

ایمیل – جستجو – دانلود- آپلود- تجارت


فروش
جواب کارکلاسي صفحه  82 کتاب کاروفناوري هشتم پودمان نگه داری از حیوانات اهلی
اهمیت برخی از حیوانات اهلی پیرامون ما در شکل هاي زیر نمایش داده شده شما جدول زیر را کامل نمایید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.
جواب در تصاویر پایین
کارکلاسي و هم اندیشی صفحه 152 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان خوراک
کار کلاسی : نام برخی محصصولات کشاورزی را که در برخی از فصل ها ارزان است را در جدول زیر نوشته و برای جلوگیری از به هدر رفتن آنها و همچنین استفاده از آنها در دیگر فصل ها روشی پیشنهاد کنید.
جواب
کارکلاسي صفحه 120
کاروفناوري هفتم پودمان پوشاک
انواع دوخت هاي دستی
با هم اندیشی درگروه، درجاهاي خالی جدول نام هرکدام از دوخت ها را بنویسید.
جواب این کارکلاسي را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

مطالب مرتبط
آشنایی با چند دوخت ساده
فیلم آموزش چند دوخت ساده
کلیپ آموزش چند دوخت ساده
کلیپ آموزش چند دوخت تزئینی
کارهاي کلاسی کاروفناوري هفتم
فروشگاه آنلاین کاروفناوري

برای استفاده از سایر مطالب سایت به صفحه اصلی مراجعه نمایید.
تحقیق کار و فناوری پودمان نقشه کشي کاروفناوري هفتم
انواع خط در نقشه کشي
در رسم فنى، برای نمایش ىک جسم و تفهیم بهتر حجم آن از نظر اندازه و مشخصات، از سه نما استفاده می شود. در احجام سه نما، نماىانگر ابعاد جسم است، بنابراین براى دیدن قسمت هاى پنهان آنها، باید از برش هاى مختلف در جهات مختلف استفاده کرد.
خط، در نقشه کشى اهمىت بسىار زىادى دارد و با اىجاد تنوع در ضخامت خط ها، مى توان به زىباىى، و مهم تر از آن به فهم و درک بیشتر نقشه کمک کرد؛ که در واق
کارکلاسي صفحه 104
کتاب کاروفناوري پایه هفتم
پودمان پرورش و نگه داری گیاهان
چند روش برای زیاد کردن و کاشت گیاهان
سوال:
روش کاشت گیاهان انتخاب شده در جدول را در گروه بررسی کنید و برای هر کدام یک نمونه گیاه در جای خالی بنویسید.
جواب در ادامه مطلب
جواب این کار کلاسی در جدول زیر درج شده است.

مطالب مرتبط
کارهاي کلاسی کاروفناوري هفتم
فروشگاه آنلاین کاروفناوري

برای استفاده از سایر مطالب سایت به صفحه اصلی مراجعه نمایید.
پرسش صفحه 60 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان نقشه کشي
ویژگی هاي کاغذ مناسب نقشه کشي
سوال :کاغذ مناسب چه ویژگی هايی باید داشته باشد؟
جواب :
کاغذ مناسب نقشه کشي باید از نظر ماده ساخته شده آن مرغوب باشد
همچنین باید از نظر وزن - ضخامت - چگالی - دوام - ابعاد و مشخصات ظاهری دیگر مناسب باشد.
از ویژگی هاي دیگر می توان به مشخصات سطح کاغذ، مانند صاف بودن و یکدست بودن سطح کاغذ اشاره کرد.
این کاغذ باید بدون پرز و قابلیت مناسب پاک کنندگی را داشته باشد و نازک
کارکلاسي صفحه 8 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان نوآوری و خلافیت
کار کلاسی : طراحی و ساخت
دانش آموز گرامی شما با خلاقیت هر وسیله ای می توانید بسازید مثال زیر فقط یک نمونه است. حتما لازم نیست این پروژه را بسازید این یک نمونه است شما هر پروژه دیگری را هم می توانید بسازید و مراحل ساخت و کارکردش را در جدول تایپ کنید.
مثال :
گروه ما می خواهد وسیله ای بسازد که بتوانیم اجسام خطرناک را برداریم
برای این کار می توانیم از مواد و ابزاری مثل چسب، لوله نایل
کارکلاسي صفحه 8 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان نوآوری و خلافیت
کار کلاسی : طراحی و ساخت
دانش آموز گرامی شما با خلاقیت هر وسیله ای می توانید بسازید مثال زیر فقط یک نمونه است. حتما لازم نیست این پروژه را بسازید این یک نمونه است شما هر پروژه دیگری را هم می توانید بسازید و مراحل ساخت و کارکردش را در جدول تایپ کنید.
مثال :
گروه ما می خواهد وسیله ای بسازد که بتوانیم اجسام خطرناک را برداریم
برای این کار می توانیم از مواد و ابزاری مثل چسب، لوله نایل
کارکلاسي صفحه 32 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات
کار کلاسی - جمع آوری اطلاعات در مورد مشاهیر استان خراسان رضوی
در گروه برای جمع آوری اطلاعات درمورد مشاهیر استان خراسان رضوی چند واژه کلیدی را بررسی کنید.
امروز هم یکی از دوستانم با طعنه ای رو به سوی من کرد و گفت:(چقدر عوض شدی!) در جوابش گفتم:(چطور مگه؟) ادامه داد:-قبلا ها خیلی پر سر و صدا تر بودی،الان ساکت تر شدی-نه بابا اینطوری فکر میکنی-راستش،راستش میدونی چیه؟!من با تعجب گفتم:چیه؟خجالت نکش،بگو!-احساس می کنم منزوی شدی!.
حالا از همه این بحث ها بگذریم نمی شود گفت که حرف هايش ناراحتم نکرد.با اینکه کمی حرف هايش به من بر خورد ولی چند روزی می شود که ذهن مرا به تفکر وا داشته.خودم نیز حس میکنم از دوران دبس
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی